Tenders.ge
ავერსის კლინიკა

ტენდერი ანგიოლოგიური სახარჯი მასალების შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 15:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ავერსის კლინიკა“ აცხადებს ტენდერს ანგიოლოგიური სახარჯი მასალების ერთჯერად შესყიდვის თაობაზე

 • შესასყიდი საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები და რაოდენობა მოცემულია დანართში №1
 • ტენდერის შედეგად გამოვლენილ გამარჯვებულ პირთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტი მოცემულია დანართში №2
 • საქონლის მიწოდების ადგილი: ქ. თბილისი, ვაჟა–ფშაველას გამზ. #27ბ, შპს „ავერსის კლინიკა“ 

დაინტერესებულმა კანდიდატმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

 • ფასი წარმოდგენილ უნდა იქნას წინამდებარე განცხადებაზე თანდართულ ექსელის ფაილში (დანართი #1);
 • მისაწოდებელი საქონლის ღირებულება (ღირებულება მითითებული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გთვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით ეროვნულ ვალუტაში), რომელშიც ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას მიწოდების ადგილამდე ტრანსპორტირების ღირებულებაც;
 • თქვენი შეთავაზება შესაძლებელია წარმოადგინოთ ერთ და/ან რამოდენიმე (რაოდენობა შეზღუდული არ არის) წინადადებაზე;
 • ფასები უნდა ჩაიწეროს დანართში #1, სვეტში – ფასი. წინადადების მოწოდებისას თანმიმდევრობის შენარჩუნებისათვის ცხრილში არ ამოშალოთ ის პოზიციები, რომლებზეც ფასი არ გაქვთ, მხოლოდ დატოვეთ გრაფა თავისუფალი;
 • ღირებულების გადახდის პირობა;
 • მიწოდების ვადა ;
 • პროდუქციის ვარგისიანობის ვადა;

შენიშვნა: პრეტენდენტი, რომელსაც საქონლის ღირებულების გადახდის პირობაში ავანსის სახით საქონლის საერთო ღირებულების 10%–ზე მეტი ან 5000 (ხუთი ათასი) ლარზე მეტი თანხის ჩარიცხვა აქვს გათვალისწინებული, ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე წარმოადგინოს საბანკო გარანტია ბანკიდან/სადაზღვევო კომპანიიდან.

ტენდერში მონაწილეობისთვის დაინტერესებულმა კანდიდატებმა ელექტრონული სისტემის eTenders.ge–ს საშუალებით (http://etenders.ge/view/45177/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1) 2016 წლის 25 იანვარს, 15:00 სთ–მდე უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

 • პრეტენდენტის რეკვიზიტები: სრული დასახელება, მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი, პასუხისმგებელი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი; 
 • საბანკო რეკვიზიტები; 
 • სრულყოფილად შევსებული ტექნიკური მახასიათებლების შემცველი ფორმა დანართის #1 სახით. დანართი #1 აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი, ელექტრონული სახით „ექსელის“ ფორმატში.
 • შევსებული აფიდავიტი დანართის №3 სახით;
 • ბოლო ორი წლის განმავლობაში, პრეტენდენტის მიერ მიწოდებული ანალოგიური სახარჯი მასალის სია და ორი შემსყიდველი პირის რეკომენდაცია;
 • ინფორმაცია იმის შესახებ, არის თუ არა პრეტენდენტი დღგ–ს გადამხდელი/არაგადამხდელი;

წარმოდგენილი დოკუმენტაცია ხელმოწერილ უნდა იქნას პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ.

მყიდველის მოთხოვნით, ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე, პრეტენდენტებს ასევე შესაძლებელია მოეთხოვოთ სხვა დამატებითი დოკუმენტების წარმოდგენა.

შენიშვნა: პრეტენდენტს, რომელსაც მონაწილეობა აქვს მიღებული შ.პ.ს. „ავერსის კლინიკა“–ს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში სახარჯი მასალის შესყიდვის მიზნით და წარმოდგენილი აქვს ზემოაღნიშნული საბუთები, არ ევალება მოცემულ ტენდერში მონაწილეობისათვის დამატებით წარმოადგინოს მითითებული დოკუმენტაცია, გარდა პრეტენდენტის მიერ მიწოდებული ანალოგიური საქონლის სიის, არანაკლებ ორი შემსყიდველი პირის რეკომენდაციისა და აფიდავიტისა. წინამდებარე გამონაკლისი არ ვრცელდება იმ პრეტენდენტზე, რომლის მონაცემებშიც შევიდა ცვლილება მითითებული პერიოდის განმავლობაში.

სატენდერო კომისიის მიერ გამოვლენილ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას მოეთხოვება: 

 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან პირის რეგისტრაციის შესახებ (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 14 დღე);
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ არ მიმდინარეობს იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 14 დღე);
 • ცნობა საგადასახადო სამსახურიდან დავალიანების არარსებობის შესახებ; 
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, რომ იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა რეგისტრირებული არ არის (ინფორმაციის მომზადების თარიღიდან არ უნდა იყოს გასული 7 დღე);
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ არ მიმდინარეობს მის მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.
 • საგადასახადოს სარეგისტრაციო კოდი და გადამხდელის სტატუსი - "დღგ"-ს გადამხდელი ან "შეღავათების მქონე გადამხდელი"; 

სატენდერო კომისიის მიერ სატენდერო წინადადებებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შეფასების კრიტერიუმები პრიორიტეტულობის მიხედვით არის შემდეგი:

 • ღირებულება 0.6
 • მიწოდების ვადა 0.10
 • ანგარიშსწორების პირობა15
 • პროდუქციის ვარგისიანობის ვადა15

სატენდერო განცხადებით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა შეიძლება გახდეს პრეტენდენტის ტენდერიდან დისკვალიფიკაციის საფუძველი.

შენიშვნა: ტენდერი ტარდება "1 კონვერტის პრინციპით", რომელიც არ ითვალისწინებს ვაჭრობის ეტაპს( ერთი კონვერტის პრინციპის ჩატარების წესებისათვის იხილეთ http://etenders.ge/Page/Instructions) შესაბამისად, პრეტედენტ(ებ)ის მიერ სატენდერო განცხადებაში უნდა მიეთითოს მათ მიერ მოწოდებული საქონლის საბოლოო ღირებულება.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს:

ნატო წილოსანი
„ავერსის კლინიკა“-ს სამედიცინო ტექნიკისა და ტექნოლოგიების სამსახური
ტელ: 599 51 02 02
ელ.ფოსტა: nato.tsilosani@aversi.ge

მიმაგრებული დოკუმენტი:

მიმაგრებული დოკუმენტი

ტენდერს თან ახლავს მიმაგრებული დოკუმენტი