საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია

ტენდერი ზეთის გასასუფთავებელი მოწყობილობის შესყიდვის თაობაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა: 21 იანვარი, 2016

დრო: 17:00

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „საქართველოს საერთაშორი ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს ზეთის გასასუფთავებელი მოწყობილობის შესყიდვის თაობაზე

შესყიდვის ობიექტის დახასიათება:

 • წარმადობა შრობისა და ფილტრაციის რეჟიმში - არანაკლებ 1მ3/ს;
 • წარმადობა ფილტრაციის რეჟიმში - არანაკლებ 1მ3/ს;
 • გაცხელების რეჟიმში ზეთის გამოსვლის მაქსიმალური ტემპერატურა - 60° C;

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

 • შემოთავაზებული პროდუქციის ღირებულება ეროვნულ ვალუტაში დღგ-ს ჩათვლით;
 • ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ;
 • ინფორმაცია მიწოდების ვადებისა და პირობების შესახებ;
 • ინფორმაცია დეტალური ტექნიკური მახასიათებლების შესახებ.

გამარჯვების შემთხვევაში წარმოსადგენიდოკუმენტაცია: 

 • პრეტენდენტიორგანიზაციისრეკვიზიტები (იურიდიულისახელწოდება, საბანკორეკვიზიტები, ამონაწერისამეწარმეორეესტრიდან);
 • ცნობა, რომპრეტენდენტიარარისჩართულისასამართლოპროცესშიდაარმიმდინარეობსმისიგაკოტრება, რეორგანიზაციაანლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N14, კონვერტს გარედანაუცილებლად უნდა ეწეროს პრეტენდენტის,ტენდერის დასახელება; პრეტენდენტის საკონტაქტო ინფორმაცია. წინადადებების წარმოდგენა ასევე შესაძლებელია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზეv_maisuradze@giec.ge. დაინტერესებულმა პირებმა წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2016 წლის 25 იანვრის 17:00 საათამდე.
 • გამარჯვებულის შერჩევა მოხდება შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების მიხედვით: ფასი-40%; ტექნიკური მახასიათებლები - 30%;მიწოდების ვადა - 20 %; გადახდისპირობა-10%. (გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში კომპანიამ შესაძლებელია მოითხოვოს საბანკო გარანტიის წარმოდგენა);
 • შედეგები ცნობილი გახდება 2016 წლის 26 იანვარს.

დაინტერესებულ პირებს დამატებითი ინფორმაციისთვის შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ ელ.ფოსტაზე:v_maisuradze@giec.ge ან/დადაგვიკავშირდნენ საკონტაქტო ნომრებზე:551 11 22 22. საკონტაქტო პირი ვასილ მაისურაძე; 591931010, საკონტაქტო პირი თეიმურაზ ჩიჩუა. წინადადებების ჩაბარება/გაგზავნა უნდა მოხდეს ვასილ მაისურაძის სახელზე.