ჩაბარების ვადა:

22 ივნისი 2023, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T17682 - ტენდერი საკაბელო ნაკეთობის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის საზღვაო ნავსადგური" აცხადებს ტენდერს საკაბელო ნაკეთობის შესყიდვაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს ქუჩა #15.

კომერციული შეთავაზება სრულად უნდა შეიცავდეს ყველა საჭირო ინფორმაციას. კომერციული შეთავაზება პოტენციური მიმწოდებლის მიერ წარდგენილია მომხმარებლის ოფისში დალუქულ კონვერტში, დეტალების და საკონტაქტო მონაცემების მითითებით, პოტენციური მიმწოდებლის ბეჭდით დამოწმებული არაუგვიანეს 22.06.2023 12.00 საათამდე. მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ კომერციული შეთავაზებები განხილვას არ ექვემდებარება და უბრუნდება პოტენციურ მიმწოდებელს. ყველა საჭირო დოკუმენტი წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და რუსულ ენებზე

კონტრაგენტების საყურადღებოდ:
ტენდერში მონაწილეობისათვის განაცხადი უნდა დაიყოს 2 კონვერტად:

  • კონვერტი 1 შეიცავს კომერციულ შეთავაზებას და განცხადებას ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, შესაბამისად, კონვერტზე აღნიშნული ინფორმაციის მითითებით.
  • კონვერტი2 შეიცავს ყველა ტექნიკურ დოკუმენტაციას ტექნიკური დავალების მოთხოვნების შესაბამისად, აგრეთვე კომპანიის სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნების შესაბამისად.
  • თითოეულ კონვერტზე უნდა მიუთითოთ ინფორმაცია თანდართული დოკუმენტების შესახებ, ე.ი. შესაბამისად „განცხადება ტენდერში მონაწილეობის შესახებ“ და „ტექნიკური დოკუმენტაცია“.
  • აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ტენდერზე განაცხადი იქნება უარყოფილი.

ტენდერის კატეგორია:

  • 31700000 ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები
  • 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა
  • 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა