ჩაბარების ვადა:

16 ივნისი 2023, 15:00

სტატუსი:

არ შედგა

E
ელ. ტენდერი
T17729 - ტენდერი ვაკე-საბურთალოს რაიონში სატუმბო სადგურის, წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP, ს/ნ 203826002), აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ვაკე-საბურთალოს რაიონში სატუმბო სადგურის, წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე. 

კონკურსი ტარდება 7 ლოტად შემდეგ პროექტებზე: 

 • ნუცუბიძის მე-4- მიკრო 1,2,3,4,5,6,7,8_წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
 • ბაგები ახალ სკოლასთან_წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია
 • ჭიაურელის ქუჩა_წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია
 • ოთარ ჭილაძის ქუჩა_წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია
 • ალასანიას ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია
 • ილია ჭავჭავაძის ქუჩა №75-ის მიმდებარედ (.. 01.14.07.005.028),  წყალმომარაგების გარე ქსელის მოწყობა
 • დელისის 24 _შპს ახალი სახლი_წყალარინება

1.2 მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

 • ვაკე-საბურთალოს რაიონში სატუმბო სადგურის, წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების მოწყობა/სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვა მოცემული პროექტების შესაბამისად.

განსაკუთრებული მოთხოვნა:

 • ტენდერში გამარჯვებულმა კომპნიამ უნდა უზრუნველყოს მასალების გატანა ქვემოთ დასახელებული „დამკვეთის“ საწყობ(ებ)ის მისამართებიდან
 • პოლიეთილენის მილები, პოლიეთილენის მასალა, ფოლადის მასალა - წყალსადენის . N7 და ფეიქრების . N14;
 • ფოლადის მილები - იუმაშევის . N14 (ლილოს ) და ნატახტარი (მცხეთა-კობის ტრასა, 200 მეტრი);
 • მასალის დასატვირთი ამწე, საჭიროების შემთხვევაში ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა მიიყვანოს საწყობში თავად.
 • ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ საშემსრულებლო დოკუმენტაცია წარმოადგინოს ტენდერზე თანდართული საშემსრულებლო დოკუმენტაციის ნიმუშების შესაბამისად, რომელთა ცვლილება დაუშვებელია;
 • ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოები ტენდერზე თანდართული კონტრაქტორთა მართვის გეგმის შესაბამისად;
 • ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია ალასანიას ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაო ობიექტზე GWP-ისთვის უზრუნველყოს საოფისე კონტეინერის მოწყობა;

ტენდერში მონაწილე კომპანია ალასანიას ქუჩაზე წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის პროექტზე ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოადგინოს:

 • სამშენებლო სამუშაოების დაზღვევა სრულ მოცულობაზე (კონტრაქტორის ყველა რისკის დაზღვევის პოლისი) + GWP-ის მასალის გათვალისწინებით (29,000.00 ლარი);
 • მესამე პირის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი, სადაც სადაზღვევო ანაზღაურების ლიმიტი არ უნდა იყოს 200,000.00 ლარზე ნაკლები, თითოეულ ლოტზე ცაკლე.
 • ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია, წარმოადგინოს სადაზღვეო კომპანიის მიერ სატენდერო პირობებში მოთხოვნილი სადაზღვეო პირობების შესაბამის მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 • სადაზღვეო პოლისის მოქმედების ვადა უნდა იყოს 3 თვე.

ტენდერში მონაწილე კომპანია ნუცუბიძის IV .-ის 1;2;3;4;5;6;7;8 კორპ. წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის პროექტზე ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებამდე წარმოადგინოს:

 • სამშენებლო სამუშაოების დაზღვევა სრულ მოცულობაზე (კონტრაქტორის ყველა რისკის დაზღვევის პოლისი) + GWP-ის მასალის გათვალისწინებით (311,000.00 ლარი);
 • მესამე პირის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისი, სადაც სადაზღვევო ანაზღაურების ლიმიტი არ უნდა იყოს 500,000.00 ლარზე ნაკლები, თითოეულ ლოტზე ცაკლე.
 • ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია, წარმოადგინოს სადაზღვეო კომპანიის მიერ სატენდერო პირობებში მოთხოვნილი სადაზღვეო პირობების შესაბამის მომსახურების გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.
 • სადაზღვეო პოლისის მოქმედების ვადა უნდა იყოს 95 კალენარული დღე.

1.3 განფასება 

 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს განფასება ტენდერში თანდართული ხარჯთაღრიცხვების მიხედვით

1.4 სამუშაოს შესრულების ფორმა, ადგილი და ვადა

 • სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ვაე-საბურთალოს რაიონში.
 • სამუშაოს შესრულების ვადა განსაზღვრულია ტენდერზე თანდართულ „შეჯამების“ ფაილში;

1.5 მოთხოვნა საგარანტიო ვადის შესახებ

 • შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მომსახურების დასრულებიდან 60 (სამოცი) თვის ვადით.

1.6 მოთხოვნა პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

 • პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში უნდა გააჩნდეს შესყიდვის ობიექტით განსაზღვრული ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, რაზედაც უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები:ხელშეკრულებ(ებ)ა და ამავე ხელშეკრულებ(ებ)ის შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: NAT/CMR/SPA და ა.შ).

1.7 ანგარიშსწორების პირობები

 • ანგარიშსწორება მოხდება კონსიგნაციის წესით, უნაღდო ანგარიშსწორებით შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.8  ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

 • შემსრულებელი ვალდებულია ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 7 (შვიდი) კალენდარული დღის ვადაში წარმოადგიანოს ხელშეკრულების „უზრუნველყოფის გარანტია“ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ან „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ („OECD“) წევრი ქვეყნის ბანკის მიერ და რომლის მოქმედების ვადა მინიმუმ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ზემოთ განსაზღვრულ ვადაში გარანტიის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

1.9 პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში ასატვირთი/წარმოსადგენი მონაცემები:

 • ხარჯთაღრიცხვები ტენდერზე თანდართული ფორმით (ექსელში);
 • შენიშვნა: აუცილებლად უნდა განფასდეს ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ყველა ის პუნქტი, რომელსაც აწერიაკონტრაქტორის მასალადაკონტრაქტორის მომსახურება“, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩაითვლება, რომ ღირებულება არის 0 (ნული) ლარი და კონტრაქტორი თანხმობას აცხადებს უსასყიდლოდ შეასრულოს მოცემული პუნქტი;
 • ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადების შესახებ (შეჯამების ფაილი);
 • გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები 1.6 პუნქტის შესაბამისად;
 • სრულად შევსებული სამუშაო გეგმა-გრაფიკები (სატენდერო დრაფტ ფაილებში მოცემული გეგმა-გრაფიკის ნიმუშის მიხედვით);
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის შემდეგ;
 • ტენდერზე თანდართული ხელმოწერილი „კონტრაქტორის განაცხადი“;
 • თანხმობა წინამდებარე სატენდერო პირობებზე, რომლის დასადასტურებლად წარმოდგენილ უნდა იქნას ხელმოწერილი სატენდერო განაცხადი.

ყურადღება: პრეტენდენტის მიერ 1.9 პუნქტში მოცემული დოკუმენტების არასრულყოფილად წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო წინადადება არ განიხილება!

შენიშვნა:

 • ელექტრონულ ტენდერში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);
 • პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია სასურველია დადასტურებულ იქნას უფლებამოსილი პირის ელექტრონული ხელმოწერით ან კომპანიის ელექტრონული შტამპით.

1.10 ხელშეკრულების და საშემსრულებლო დოკუმენტების გაფორმება

 • გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე ელექტრონულ ტენდერზე თანდართული ხელშეკრულების ნიმუშის და სატენდერო პირობების შესაბამისად.
 • შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გააფორმოს ხელშეკრულება ერთ ან რამოდენიმე კომპანიასთან.

1.11.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს: 

 • გაკოტრების პროცესში;
 • ლიკვიდაციის პროცესში;
 • საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.

ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ ტენდერით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

„შემსყიდველი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს ტენდერის დასრულების ვადა, შეცვალოს ტენდერის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს ტენდერის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს ტენდერი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

„შემსყიდველი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. „შემსყიდველი“არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

„შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ „შემსყიდველი“ არ მიიღებს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას „შემსყიდველი“ მხრიდან.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge
 • ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერის მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2023 წლის, 16 ივნისი, 15:00 საათი.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • ტენდერში მონაწილეობა უფასოა
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო ინფორმაცია:
რეაბილიტაციის ტექნიკურ საკითხებზე საკონტაქტო პირი:
გიორგი ვეშაპიძე,
მობ: +995 595 33 93 30,
E-mail: gveshapidze@gwp.ge

საკონტაქტო პირი: მარიამ სილაგაძე
მის: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33
ელ. ფოსტა: msilagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 32 2 93 11 11 (1147); 599 72 30 03

საკონტაქტო პირი: ირაკლი ხვადაგაძე
მის: ქ. თბილისი, მედეა (მზია) ჯუღელის ქუჩა N10
ელ. ფოსტა: ikhvadagadze@gwp.ge
ტელ.: +995 322 931111 (1145);

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 90400000 ჩამდინარე წყლებთან დაკავშირებული მომსახურებები

დოკუმენტაცია

GGU კონტრაქტორების მართვის გეგმა GGU კონტრაქტორების მართვის გეგმა
ბაგები ახალ სკოლასთან წყალარინება სატენდერო ბაგები ახალ სკოლასთან წყალარინება სატენდერო
ბაგების გზატკეცილზე შ პ ს ''ახალი სკოლი''ს კან- ქსელი ბაგების გზატკეცილზე შ პ ს ''ახალი სკოლი''ს კან- ქსელი
დელისის ქ 24ბ შპს ახალი სახლი წყალარინება სატენდერო დელისის ქ 24ბ შპს ახალი სახლი წყალარინება სატენდერო
დელისის ქ 24ბ შპს ახალი სახლი IC22-0599280 წყალარინება გეგმა კორექტირებული დელისის ქ 24ბ შპს ახალი სახლი IC22-0599280 წყალარინება გეგმა კორექტირებული
კონტრაქტორის განაცხადი კონტრაქტორის განაცხადი
მ ალასანიას ქ წყალარინება გრაფ ნახაზ მ ალასანიას ქ წყალარინება გრაფ ნახაზ
მ ალასანიას ქუჩა წყალარინება სატენდერო მ ალასანიას ქუჩა წყალარინება სატენდერო
ნუცუბიძის IV მ რ ტექნ ნაწილი ნუცუბიძის IV მ რ ტექნ ნაწილი
ნუცუბიძის IV მ რ-ის 1;2;3;4;5;6;7;8 კორპ წყალსადენი სატენდერო ნუცუბიძის IV მ რ-ის 1;2;3;4;5;6;7;8 კორპ წყალსადენი სატენდერო
ო ჭილაძის ქ წყალარინება გრაფიკული ნახაზები ო ჭილაძის ქ წყალარინება გრაფიკული ნახაზები
ო ჭილაძის ქ წყალარინება გრაფიკული ნახაზები(Autosaved) ო ჭილაძის ქ წყალარინება გრაფიკული ნახაზები(Autosaved)
ო ჭილაძის ქუჩა წყალარინება სატენდერო ო ჭილაძის ქუჩა წყალარინება სატენდერო
სატენდერო განაცხადი სატენდერო განაცხადი
სატენდერო დრაფტ ფაილები სატენდერო დრაფტ ფაილები
შეჯამება მოთხოვნილი პირობები შეჯამება მოთხოვნილი პირობები
ჭავჭავაძის ქ№75 პროექტი ჭავჭავაძის ქ№75 პროექტი
ჭავჭავაძის ქ№75 მიმდ ნ ბერიკაშვილი სატენდერო ჭავჭავაძის ქ№75 მიმდ ნ ბერიკაშვილი სატენდერო
ჭიაურელი წყალსადენი გრაფიკული ნაწილი ჭიაურელი წყალსადენი გრაფიკული ნაწილი
ჭიაურელის ქუჩა წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია სატენდერო ჭიაურელის ქუჩა წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაცია სატენდერო
ხელშეკრულება ხელშეკრულება
ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია ელ. ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია
ყველას ჩამოტვირთვა