ჩაბარების ვადა:

9 ნოემბერი 2021, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T10997 - ტენდერი სარკინიგზო ესტაკადების დამიწების სისტემებით აღჭურვისა და დამიწების კონტროლის მოწყობილობების საპროექტო-სახარჯათღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებასა და სამუშაოების წარმოებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს "ბათუმის ნავთობტერმინალი" აცხადებს ტენდერს შემდეგ სამუშაოზე: სტატიკური მუხტის დაგროვების თავიდან აცილებისა და განმუხტვის მიზნით, სარკინიგზო ვაგონცისტერნების უსაფრთხო დაცლა-დატვირთვის უზრუნველსაყოფად, სარკინიგზო ესტაკადების დამიწების სისტემებით აღჭურვისა და დამიწების კონტროლის მოწყობილობების საპროექტო-სახარჯათღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და სამუშაოების წარმოება.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, მაიაკოვსკის ქ. 4.

სატენდერო დოკუმენტაციის ჩაბარების მეთოდი: დალუქულ კონვერტში, მისამართზე ქ. ბათუმი,  მაიაკოვსკის ქ. 4.

პოტენციურმა მიმწოდებელმა/შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი (მისი არყოფნის შემთხვევაში უფროსის მოადგილე) სატენდერო წინადადება, დადასტურებული ორგანიზაციის ბეჭედით (მისი არსებობის შემთხვევაში), რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას და დოკუმენტებს:

 • ტენდერში მონაწილეობის განაცხადი
 • კომერციული წინადადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 
  - პოტენციური მიმწოდებელის დასახელება
  - პოტენციური მიმწოდებელის ფაქტიური მისამართი
  - წარმოდგენილი საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების დასახელება, დახასიათება და მოცულობა
  - გადახდის ფორმა
  - ერთეულის და საერთო ფასს აშშ დოლარში ან ლარში დღგ-ის გარეშე, თუ დღგ-ის გადამხდელი  დღგ-ის ჩათვლით, ღირებულება უნდა შეიცავდეს ტექნიკური სპეციფიკაციით გათვალისწინებულ ყველა ხარჯებს.
 • პოტენციური მიმწოდებელის მიერ ხელმოწერილი მისაწოდებელი  საქონლის / სამუშაოების / მომსახურების ტექნიკური დავალება 
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (ასლი) განახლებული
 • ცნობა დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ 
 • ცნობა დავალიანების შესახებ 
 • ლიცენზიის ასლი (თუ შესყიდვის ან საქმიანობის, პირობები ექვემდებარება სავალდებულო ლიცენზირებას)

ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ და/ან რუსულ ენებზე. 

გამოცხადების თარიღი: 27.10.2021.
წინადადებების მიღების საბოლოო თარიღი: 09.11.2021 / 12:00 სთ.

ხელშეკრულების გაფორმება ხორციელდება შესყიდვების შედეგების ოქმში მითითებულ ვადებში, მაგრამ არა უგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა შესყიდვების ოქმის ხელმოწერიდან.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შპს "ბათუმის ნავთობტერმინალი"-ის შესყიდვებისა და კონტრაქტების განყოფილებას. 

პოტენციური მიმწოდებლის/შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი წინადადება წარმოადგენს თანხმობას განახორციელოს შემკვეთის მიერ ტექნიკურ სპეციფიკაციაში (ტექნიკური დავალება/ დანართი) მითითებული საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების  შესრულება. 

პოტენციური მიმწოდებელი/შემსრულებელი ვალდებულია წარადგინოს კომერციული წინადადება, საიტზე განთავსებული საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმართ მოთხოვნების შესაბამისად: www.batumioilterminal.com

 

ტენდერის კატეგორია:

 • 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა