Tenders.ge
RMG Gold

ტენდერი ფეთქი მასალებისა და რეაგენტების შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული
გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

კომპანია RMG Gold და RMG Copper აცხადებს ტენდერს ფეთქი მასალებისა და რეაგენტების შესყიდვაზე.

მოთხოვნილი პროდუქციის დეტალური აღწერილობა გთხოვთ, იხილოთ მიმაგრებულ დოკუმენტებში.

დანართში მითითებული პროდუქციის მოწოდება უნდა განხორციელდეს 2017 წლის ბოლომდე,დამკვეთსა და მომწოდებელს შორის შეთანხმებული გრაფიკის საფუძველზე.

ტენდერში მონაწილე კომპანიებმა შესაძლებელია, საკუთარი სატენდერო წინადადება წარმოგვიდგინოთ როგორც ორივე სახეობის პროდუქციაზე, ისე მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანზე.

პროდუქციის მიწოდების ადგილი: ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი.

 • პირველ ეტაპზე, ტენდერში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა, გთხოვთ, თქვენი ინტერესი გამოხატოთ წერილობით, საკონტაქტო მონაცემებისა და უფლებამოსილი პირის შესახებ ინფორმაციის მითითებით
 • აღნიშნული ინფორმაცია, გთხოვთ მოგვაწოდოთ 17.07.2017-მდე, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 

მეორე ეტაპზე, კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ სატენდერო წინადადება, სადაც მოცემული უნდა იყოს:

 • თითოეული პროდუქციის ფასი (წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით (დღგ-ს ჩათვლით);
 • ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მესაკუთრეთა მითითებით;
 • ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან იურიდიული პირის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)
 • პროდუცქციის მოთხოვნილ ხარისხთან შესაბამისობის სერთიფიკატები;
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს წარმოდგენილი დალუქული კონვერტით, სატენდერო კომისიის მდივნის, ლილე პირველის სახელზე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალექსიძის #1 შესახვევი III
 • სატენდერო წინადადება ასევე შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ კოდირებული ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, ელ.ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com  შემდგომში, ტენდერის ვადის ამოწურვამდე კოდის გამოგზავნის პირობით.
 • ტენდერთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ სატენდერო კომისიის მდივანს ელ. ფოსტაზე - LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • კონვერტს უნდა ეწეროს პრეტენდენტის სახელი და ტენდერის დასახელება.
 • ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა- 17.07.2017
 • წინადადებების მიღების ბოლო ვადაა - 21.07.2017

Tender Description:

RMG Gold and RMG Copper announces a tender for the purchase of explosive materials and reagents.

Please see the detailed description of the requested products in the attached documents.

Products specifications listed in the documents attached herein should be supplied till the end of 2017, based on an agreed schedule between the customer and supplier.

Participants can bid for both: explosive materials and reagents or for just one of them.

Final Destination: Bolnisi region, Kazreti.

 • In the first stage, companies, willing to participate in the tender, please send your letter of Interest (LOI), indicating contact details and information about dully authorized person(s).
 • Please provide above LOI, no later than July 17, 2017, by e-mail to the following email address - LPirveli@richmetalsgroup.com 

In the second stage of the tender, the bidders should submit their tender proposal, where it should be presented:

 • Detailed information including, but not limited to: entity’s legal address, as well as physical, factual, electronic addresses, telephones, bank requisites etc.;
 • Certificate of compliance of the products, certificate of conformity to quality with the industry established standards;
 • Price Table (The cost of the proposal shall be reflected currency, including all costs related to the supply or manufacturing of the goods and all taxes applicable by the legislation of Georgia, Including VAT);
 • The tender proposal submitted by the bidder must be signed and/or sealed on or behalf the duly authorized person(s).

Submission Terms:

 • The tender proposal should be submitted in the sealed envelope, for the attention of Lile Pirveli, Secretary of the Tender Commission, to the following address: Georgia, Tbilisi, M. Aleksidze # 1 lane III;
 • Companies may present a tender proposal in the form of encoded electronic documents at e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com ; providing the password to Secretary untill the tender expiry date and time.
 • For the further tender related issues, you can apply to the Secretary of the Tender Commission on the e-mail address: LPirveli@richmetalsgroup.com 
 • The envelope must contain the name of the tender and the name of the bidder;
 • The deadline for submission of proposals is - 21.07.2017, 18:00 local time (UTC+04:00 Tbilisi)

ტენდერის კატეგორია:

 • 24600000 ფეთქებადი ნივთიერებები
 • 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები