ჩაბარების ვადა:

20 ნოემბერი 2019, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T6202 - ფასთა გამოკითხვა ლაბორატორიულ შემოწმებაზე

ტენდერის აღწერილობა:

Rich Metals Group აცხადებს ფასთა გამოკითხვას ლაბორატორიულ შემოწმებაზე.

მომსახურების დეტალური აღწერა - იხ. დანართი No2.

კონტრაქტორების შერჩევის პროცესში მონაწილე კომპანიები ადასტურებენ თავიანთ თანხმობას ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებით თანამშრომლობაზე და გამოთქვამენ მზადყოფნას, რომ უზრუნველყოფენ სამუშაოთა შესრულებას წარმოდგენილი კომერციული წინადადებისა და დოკუმენტების მიხედვით. შესაძლებელია ამ დოკუმენტში წარმოდგენილი ინფორმაციის მეტად დეტალიზირება და დაზუსტება ორგანიზატორის მიერ.

პროცესში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს იურიდიული სტატუსის დასადგენად საჭირო დოკუმენტაცია და კომერციული წინადადება.

მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

 • ენა: ქართული ან ინგლისური.
 • მონაწილე კომპანიამ უნდა განაფასოს დანართ #2-ში ჩამოთვლილი პროდუქცია (მონაწილემ უნდა შეავსოს: მიმდინარე რემონტები - #6-#9 ველები; კაპ.რემონტი - #7-#10 ველები)
 • კომერციულ წინადადებაში წარმოდგენილი ფასი ფიქსირებული უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში.
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი კომერციული წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ.
 • კომერციული წინადადება, რომელიც არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, არ იქნება განხილული.

კომერციული წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგი სახის ინფორმაციას:

 • მომსახურების ღირებულება;
 • გადახდის პირობები;
 • მომსახურების განხორციელების ვადები;
 • განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 • ინფორმაცია აღნიშნულ სფეროში კომპანიის გამოცდილების შესახებ;
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური, ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)

კომერციული წინადადებების მიღების ბოლო ვადა: 20.11.2019

კომერციული წინადადებები ძალაში იქნება კონტრაქტორის შერჩევის პროცესის დასრულებამდე. აღნიშნული პროცესი დასრულებულად ჩაითვლება მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებები გაფორმდება მხარეებს შორის.

მომსახურების განხორციელების ადგილი - ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი

 • მონაწილე კომპანიის კომერციული წინადადება განხილული იქნება, როგორც საფუძველი კონტრაქტორის შერჩევის პროცესში პოტენციური პრეტენდენტის გამოვლენისათვის. 
 • ანტიკორუფციული პირობები: პოტენციური პრეტენდენტი, ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ვალდებულია დაემორჩილოს ანტიკორუფციულ პირობებს, რომლებიც წარმოდგენილია დანართში #1 
 • კომერციული წინადადების ჩაბარების პირობები: ყველა კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ორგანიზატორის მისამართზე : ქალაქი თბილისი, მ.ალექსიძის ქუჩა #1, შესახვევი #3. წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დალუქული კონვერტით (კონვერტის გადაბმის ადგილი დამოწმებული კომპანიის ბეჭდით) 

კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს კომპანიის და პროცედურის დასახელება, საკონტაქტო პირის ტელეფონის ნომერი. 

კონვერტი, რომელიც ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს, არ მიიღება. 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი:
ლილე პირველი
მობ: +995 579 552 051

ტენდერის კატეგორია:

 • 71900000 ლაბორატორიული მომსახურებები
 • 31100000 ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები
 • 31600000 ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა